Jump to content

Wikilajme:Artikuj të përkryer

Nga Wikilajme, burimi i lirë i lajmeve që ju mund të shkruani!
 

Artikuj perfekte (apo AP / edhe Artikuj të përkryer) janë artikuj të cilët nga shumë redaktues janë vlerësuar. Këto artikuj ndodhen në një formë pak a shumë gati të përkryer apo perfektë.

Për të kandidatuar një artikull shiko këtu. Në këtë moment Wikilajme shqip përmban 0 artikuj perfektë nga gjithsej 740 artikuj. Nëse e gjeni një mënyrë që kjo faqe të mund të rifreskohet ose përmirësohet, pa krijuar konflikte me punimet e redaktorëve të mëparshëm, ju lutemi merrni iniciativën dhe kontribuoni. Shikoni dhe Artikuj të mirë të Wikilajme. Këto artikuj ndodhen në një formë mjaft të mirë.

Artikuj të përkryer[redakto]